مسکن

مصرف بی رویه مسکن ها، چه عوارضی را برای بیمار به دنبال دارد؟

/ch-drugs-ps2/

این روزها سردردها و کمردردها به دلایل محتلف بسیار فراگیر شده است. در واقع ما تا به دردی اندک دچار می شویم، اقدام به مصرف داروهای مسکن بدون تجویز می کنیم. در حالی که این روند به افزایش حجم بیماری در بدن فرد کمک خواهد کرد و نتیجه ای معکوس دارد. بسیاری از افرادی که برای دریافت این مسکن ها به...