دخانیات

پیامد های استعمال دخانیات

/compilation-articles-ca5/

تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، حاکی از آن است که در هر 8 ثانیه، یک نفر به علت استعمال دخانیات، جان خود را از دست می دهد! چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به کشیدن سیگار نمایند و مدت 20 سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند، بین 20 تا 25 سال زودتر از کسانی که به هیچ وجه در زندگی خود سیگار...