آب آشامیدنی

میزان مصرف آب آشامیدنی بسته بندی در ایران

/news-and-events-nae1/

مصرف آب آشامیدنی بسته بندی ایرانی ها، یک دهم کشورهای منطقه به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو (Ifdana)، حداکثر میزان نیتریت و نیترات در آب معدنی به ترتیب 0.1 و 50 قسمت در میلیون نباید تجاوز کند، براساس ضابطه فنی و بهداشتی سازمان غذا و دارو میزان حد مجاز نیترات اخیرا به زیر 30...