جلسه شرکت رفسنجان دارو با معاونت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

جلسه شرکت رفسنجان دارو با معاونت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

جلسه برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف و موفقیت رفسنجان دارو

▪ با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان جناب آقای دکتر پرداختی
▪ ریاست دانشکده داروسازی جناب آقای دکتر حیدری
▪ و هیات علمی محترم دانشکده داروسازی
▪ کرمان - 7 اسفند 1397

دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.